Oplossen van bestuurs- en managementconflicten

Wie kent niet de voorbeelden van organisaties waarvan de slagvaardigheid ernstig ondermijnd wordt door een slepend conflict in de top of op een hoog managementniveau? Soms is de werking van de conflicten zo ernstig dat de continuïteit van de organisatie op het spel staat.
Traditionele conflictbeslechting, door inschakeling van advocaten, vaak gevolgd door een gerechtelijke procedure hebben dikwijls een vernietigende uitwerking. Door alle betrokkenen, niet in het minst de organisatie zelf, wordt schade geleden. En kort gedingen leiden naar hun aard niet tot structurele oplossingen. De vooral juridische invalshoek van goed en fout in de conflictbehandeling staat creatieve win-win oplossingen doorgaans in de weg.

Aanpak; snel en effectief 
Delta Impact stelt in korte tijd een diagnose van de probleemsituatie en stelt u vervolgens één of meer bemiddelaars voor die zij het meest geschikt acht om in een zo kort mogelijke tijd het conflict te beslechten. Na kennismaking door partijen met de desbetreffende bemiddelaars(s) wordt een opdracht geformuleerd en vastgelegd. De arbiters of bemiddelaars maken onder meer gebruik van mediation technieken, zoeken naar win-win situaties en betrachten daarbij volstrekte onpartijdigheid. Ze dienen het belang van de organisatie waarin betrokkenen werkzaam zijn. Strikte voorwaarde voor een geslaagde oplossing is evenwel dat betrokken partijen gezamenlijk de opdracht verstrekken en zich in de opdrachtformulering kunnen vinden.

Gekozen kan worden voor een bindende arbitrage of een niet-bindende mediation. In het laatste geval wordt na hoor- en wederhoor van partijen een totaaloplossing uitgewerkt waarmee alle betrokken partijen moeten instemmen alvorens tot een overeenkomst te komen.

De ervaring leert dat oplossingen vaak binnen één of twee weken kunnen worden gerealiseerd, in een enkel geval zelfs in één (intensieve) dag! Een langdurig en kostbaar negatieve energie vergende procedure wordt aldus vermeden of bekort. Wanneer geld een oplossing in de weg staat, bijvoorbeeld wanneer een uitkoop of afkoop van een van betrokken partijen niet financierbaar lijkt te zijn, kan Impact & Capital Network via haar netwerk in risicodragend kapitaal bemiddelen.

De arbiters en mediators; vertrouwelijkheid
De ingezette bemiddelaars zijn doorgaans juist geen advocaten, die gewend zijn conflicten vanuit een partijbelang te benaderen. Het zijn wel materiedeskundigen die beschikken over voldoende juridisch kader om gemaakte afspraken goed vast te leggen. Tot ons bestand behoren enkele accountants die vaker hebben opgetreden als arbiter, maar ook oud-bestuurders die vaker met dit bijltje hakken en zich goed in de conflicten kunnen inleven. Sommigen uit ons bestand zijn geregistreerd mediator bij het NMI, anderen zijn lid van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), maar dit behoeft niet perse zo te zijn. Ervaring en bekwaamheid zijn voor ons grotere eisen dan opleiding en registratie.

Alle bemiddelaars die Delta Impact inzet zijn onderhevig aan vertrouwelijkheid en geheimhouding van informatie waarmee zij tijdens de opdracht worden geconfronteerd. Indien zij niet beroepsmatig via tuchtrecht aan geheimhouding zijn onderworpen (accountants, notarissen) dan ondertekenen zij voor elke opdracht een vertrouwelijkheidsverklaring.

De oplossing
De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een arbitrale uitspraak (bij bindende arbitrage) of in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een document opgesteld door of onder verantwoordelijkheid van de bemiddelaar, maar wordt voor akkoord ondertekend door betrokkenen. Beide documenten hebben rechtskracht.  

Honorarium
Het honorarium wordt berekend op basis van uur- of dagdeeltarieven. Afhankelijk van de behandelend arbiter of mediator moet worden gerekend op ca.
€ 1.000 tot € 1.500 per dagdeel. Soms kan een all-in prijs worden afgesproken. Altijd een stuk goedkoper dan de kosten van een slepend juridisch conflict met kosten voor alle partijen.