Crisismanagement en insolventiebegeleiding

Bij de huidige economische stagnatie komen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden. Een belangrijk deel van de kostbare tijd van de ondernemingsleiding gaat verloren aan overleg met crediteuren en bank. Het personeel behoeft constante motivatie, waardoor nauwelijks nog tijd resteert om aandacht te besteden aan opdrachten, laat staan aan structurele vernieuwingen: de bekende vicieuze cirkel is ontstaan. Over het algemeen werkt het “wachten op betere tijden” niet.

Wanneer het financiële water aan de lippen staat maar de ondernemingsactiviteiten in de kern levensvatbaar zijn hebben Delta Impact en Impact & Capital Network gezamenlijk een recept ontwikkeld voor herstel. Afhankelijk van de situatie wordt een combinatie van de volgende factoren ingezet:

Aanpak: snel en effectief
Er is vaak geen tijd meer voor grondige onderzoeken. Het is twee voor twaalf. Er moet direct gehandeld worden. En dat vereist een bepaald type manager. In een eerste gesprek met bedrijfsleiding en/of toezichthouders met directie of partners van Delta Impact wordt de problematiek helder in kaart gebracht en wordt een eerste indruk verkregen over mogelijke oplossingen. Direct wordt een crisismanager ingezet. Deze maakt in maximaal één dag een nadere diagnose en een beknopt plan van aanpak. Dit plan wordt met de opdrachtgever doorgenomen en de eigenlijke werkzaamheden worden gestart.

De crisismanager neemt vrijwel direct als een spin in het web het heft in handen en pleegt overleg met controller/administrateur, OR en vakbonden, bankier, accountant en jurist. Vrijwel dagelijks vindt overleg plaats tussen directie/partner van Delta Impact en de ingezette crisismanager(s) over de voortgang.

Ervaring, deskundigheid en vertrouwelijkheid
Hoewel Delta Impact in haar huidige vorm nog maar kort bestaat, hebben haar directie, partners en managers allen een indrukwekkende staat van dienst. Alle voor dit doel geselecteerde managers kunnen erop bogen dat zij meerdere saneringen en doorstarts met succes hebben (be)geleid. Alleen de naam en de formule waaronder gewerkt wordt is nieuw. Vertrouwelijkheid van informatie en integriteit spreken voor zich

Hoe gaat de crisismanager te werk?
Als een van de eerste acties zal hij ervoor zorgdragen dat openstaande vorderingen versneld worden geďncasseerd. Daarvoor beschikt Delta Impact over een aantal technieken en een netwerk. Indien een schuldsanering of zelfs een doorstart wordt gerealiseerd dan zal dit altijd plaatsvinden onder begeleiding van deskundigen en op dit gebied ervaren juristen. 

Een herfinanciëring zal vrijwel altijd samengaan met een herziening van de privé-financiering van de Directeur-Grootaandeelhouder. De privé-druk moet van de ketel om daaraan geen onnodige energie te besteden. Bancaire herfinanciering wordt in eerste instantie bij de eigen huisbankier aangevraagd. Daartoe worden in overleg met de huisaccountant balansen en prognoses opgesteld, voor zover al niet aanwezig. Wanneer sprake is van een vertrouwensbreuk met de huisbankier kan Delta Impact door haar betrokkenheid, ervaring en netwerk voor herstel zorgdragen. Doorslaggevend bij eventuele kredietverhogingen en/of het verstrekken van risicodragend kapitaal is dat daadwerkelijk gerichte maatregelen worden getroffen die een resultaat- en cashflowverbetering aannemelijk maken. Dat is de meest complexe activiteit.

Worden prijs- of margeverhogingen door de markt niet gedragen dan lijkt kostensanering het meest voor de hand liggende middel, met name waar het personeel aangaat. Maar meestal is er meer nodig; innovatie van producten of diensten, verbetering van werkprocessen, het aanboren van nieuwe markten, verdere scholing en efficiencyverhoging van het aanwezige personeel, ombuigen van arbeidsvoorwaarden, betere promotie of herkenning van toegevoegde waarden en vaak ook een ingrijpende cultuurverandering wanneer niet alles meer vanzelf gaat. 

Honorarium
Goede crisismanagers zijn duur. Delta Impact werkt alleen met de allerbeste. U moet daarbij denken aan ca. € 1.500 per dag. Het is zeer hoogwaardig werk onder grote druk waarvoor een schat aan ervaring en reputatie vereist is. En dat terwijl er eigenlijk geen middelen meer beschikbaar zijn! Het eerste gesprek is evenwel kosteloos. Voor de coördinatie door directie of partners betaalt u evenmin. Dat wordt geacht te zijn inbegrepen in de dagvergoedingen. In deze situaties zal Delta Impact werken met voorschotbedragen of garanties.

Overeengekomen kan worden de (direct verschuldigde) dagvergoeding te reduceren, waarvoor in de plaats een succesfee wordt gesteld, te bepalen volgens vooraf overeen te komen variabelen. Het spreekt voor zich dat Delta Impact wel overtuigd moet zijn van een serieuze kans van slagen en anders niet aan een dergelijke opdracht begint. Hiermee toont Delta Impact ook economische betrokkenheid.