Veranderingsprocessen en bedrijfsvisie

MKB-ondernemingen staan aan zeer snelle omgevingsveranderingen bloot: internationalisering, robotisering, digitalisering, cliënten die steeds hogere eisen stellen, verdergaande concentratie door fusie en kolom-integratie. Deze veranderingen vereisen van de DGA of het zittend management dat zij telkens opnieuw creatief inspelen op die veranderingen. Wanneer de bakens niet tijdig (kunnen) worden verzet, door welke oorzaak dan ook, dan dreigt na de winstval een verliessituatie, gevolgd door liquiditeitskrapte waarin vrijwel geen ruimte meer is voor vernieuwingen. Over het algemeen werkt het “wachten op betere tijden” niet. Het is eerder een kwestie van “klaar zijn voor nieuwe tijden”.

Worden prijs- of margeverhogingen door de markt niet gedragen dan lijkt kostensanering het meest voor de hand liggende middel, met name waar het personeel aangaat. Maar meestal is er meer nodig; innovatie van producten of diensten, verbetering van werkprocessen, het aanboren van nieuwe markten, verdere scholing en efficiencyverhoging van het aanwezige personeel, ombuigen van arbeidsvoorwaarden, betere promotie of herkenning van toegevoegde waarden en vaak ook een ingrijpende cultuurverandering wanneer niet alles meer vanzelf gaat. Vrijwel geen enkele MKB-manager zal in staat zijn om zonder externe hulp alle problemen adequaat het hoofd te bieden. Die is immers intensief bezig met de dagelijkse operatie, de reguliere opdrachten moeten immers gewoon uitgevoerd worden. Vaak besteedt hij in die situaties ook verraderlijk veel tijd aan incasso en crediteuren, waardoor vrijwel geen tijd en energie resteert om bezig te zijn met het inzetten van ingrijpende veranderingen. Zie daar: de vicieuze cirkel.


Ervaring, deskundigheid en vertrouwelijkheid
Hoewel Delta Impact in haar huidige vorm nog maar kort bestaat, hebben haar directie, partners en turn-around-managers allen een indrukwekkende staat van dienst. Alle voor dit doel geselecteerde managers kunnen erop bogen dat zij meerdere veranderingsprocessen met succes hebben (be)geleid. Alleen de naam en de formule waaronder gewerkt wordt is nieuw.
Vertrouwelijkheid van informatie en integriteit spreken voor zich.
 

Aanpak
Na een oriënterend gesprek met bedrijfsleiding en/of toezichthouders wordt een eerste diagnose gesteld door directie of “partners” van Delta Impact. Daarbij wordt de problematiek helder gemaakt en een eerste indruk verkregen over de haalbaarheid van mogelijke oplossingen, ook in branches die het zeer zwaar te verduren hebben. Vervolgens worden, afhankelijk van de primaire behoefte één of meer managers gezocht die Delta Impact capabel acht om de problematiek gericht aan te pakken.

Delta Impact beschikt over managers met ervaring in alle branches, zodat geen kostbare tijd verloren hoeft te gaan met het inleven in de brancheproblematiek en het “netwerken”. Na een introductie van betrokkene(n) wordt in maximaal 3 dagen een nadere diagnose gesteld, uitmondend in een plan van aanpak. Het plan wordt met de opdrachtgever doorgenomen en de eigenlijke werkzaamheden worden gestart.

In plaats van de “klassieke” crisis- of turnaroundmanager die zich full-time (kostbaar) solo bezighoudt met één opdrachtgever, voorziet Delta Impact indien wenselijk of efficiënt, in één of meer parttime specialisten die gezamenlijk of individueel adviseren en afhankelijk van de situatie mede het beleid bepalen: marktstrategen, logistiek managers, financials, HRM managers etc. Soms maakt Delta Impact gebruik van studenten van de Hogeschool met name wanneer marktonderzoekgegevens niet voorhanden zijn en toch benodigd zijn voor het nemen van een ingrijpende beslissing. Studenten zijn, mits goed aangestuurd, veel goedkoper dan marktonderzoekbureaus.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen directie/partner van Delta Impact en de ingezette manager(s) over de voortgang. Deze fungeert ook als klankbord. Het team ziet er ook op toe dat andere belanghebbenden, waaronder in het bijzonder de huisbankier, worden voorzien van de benodigde informatie. Wanneer sprake is van een vertrouwensbreuk, kan Delta Impact door haar ervaring voor herstel zorgdragen.

Financiering
Veranderingsprocessen kosten doorgaans geld. Zowel afvloeiingen als investeringen in proces- en informatietechnologie, marketing en kennis en opleiding van eigen personeel zijn kostbare zaken. Toch is het nodig om door dit kostbare dal te gaan alvorens de weg naar boven weer te kunnen inzetten. Desgewenst kan Impact & Capital Network ervoor zorgdragen dat de benodigde middelen bancair worden gefinancierd. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn kan zij via haar netwerk van informal investors bemiddelen in risicokapitaal.

Honorarium
De eerste oriënterende gesprekken zijn kosteloos. Voor de daaropvolgende onderzoeksfase, uitmondend in een plan van aanpak, dat zich uitstrekt van 1 tot 3 dagen wordt vooraf een vast bedrag afgesproken. Dit zal liggen tussen de € 2.500 en € 5.000. Overeengekomen kan worden dat Delta Impact deels risico draagt in deze kosten. Zodra de feitelijke werkzaamheden van manager(s) worden ingezet bent u alleen dag(deel)vergoeding voor hen verschuldigd. In die dagvergoedingen is de coördinatiefee voor Delta Impact begrepen. Overeengekomen kan worden de (direct verschuldigde) dagvergoeding te reduceren, waarvoor in de plaats een succesfee wordt gesteld, te bepalen volgens vooraf overeen te komen variabelen. Zo is Delta Impact ook economisch betrokken.