Veranderingsprocessen bij (semi)overheid en non-profit

Non profit-instellingen staan structureel onder druk: het serviceniveau moet hoger en beter, de financieringsstromen worden steeds verder beperkt, en dat terwijl de personeelskosten zeker niet omlaag gaan. Fusies en concentraties om te komen tot besparing van overheadkosten zijn aan de orde van de dag, maar die brengen weer andere problemen met zich mee.

Deze druk vereist van bestuur en management dat zij telkens opnieuw actief en creatief inspelen op die veranderingen. Wanneer de bakens niet tijdig (kunnen) worden verzet, door welke oorzaak dan ook, dreigen exploitatietekorten, gevolgd door liquiditeitskrapte en nieuwe fusies. Over het algemeen werkt het “wachten op betere tijden” niet. Het is eerder een kwestie van vooruitlopen op spanningsvelden. De servicegraad autonoom en constant verbeteren gebruikmakend van moderne management- en IT-tools is een betere raadgever.

Kostensanering lijkt het meest voor de hand liggende middel, met name waar het personeel aangaat. Maar meestal is er meer nodig; innovatie van diensten, verbetering van werkprocessen, het aanboren van nieuwe markten, verdere scholing en efficiencyverhoging van het aanwezige personeel, zo mogelijk het ombuigen van arbeidsvoorwaarden, betere promotie of herkenning van toegevoegde waarden en wellicht het allermoeilijkste: het doorvoeren van een ingrijpende cultuurverandering.

Vrijwel geen manager mag geacht worden in staat te zijn om zonder externe hulp alle problemen adequaat het hoofd te bieden.

Ervaring, deskundigheid en vertrouwelijkheid
Hoewel Delta Impact in haar huidige vorm nog maar kort bestaat, hebben haar directie, partners en turn-around-managers allen een indrukwekkende staat van dienst. Alle voor dit doel geselecteerde managers kunnen erop bogen dat zij meerdere veranderingsprocessen met succes hebben (be)geleid. Alleen de naam en de formule waaronder gewerkt wordt is nieuw. Vertrouwelijkheid van informatie en integriteit spreken voor zich.

Aanpak
Na een oriënterend gesprek met bestuur en/of management wordt een eerste diagnose gesteld door directie of “partners” van Delta Impact. Daarbij wordt de problematiek helder gemaakt en een eerste indruk verkregen over de haalbaarheid van mogelijke oplossingen. Vervolgens worden, afhankelijk van de primaire behoefte één of meer managers gezocht die Delta Impact capabel acht om de problematiek gericht aan te pakken. Delta Impact beschikt over managers met ervaring in alle non-profit sectoren, zodat geen kostbare tijd verloren hoeft te gaan met het inleven in de sectorproblematiek en het “netwerken”.

Na een introductie van betrokkene(n) wordt in maximaal 3 dagen een nadere diagnose gesteld, uitmondend in een plan van aanpak. Het plan wordt met de opdrachtgever doorgenomen en de eigenlijke werkzaamheden worden gestart.

In plaats van de “klassieke” turnaroundmanager die zich fulltime (kostbaar) solo bezighoudt met één opdrachtgever, voorziet Delta Impact in één of meer parttime specialisten die gezamenlijk of individueel adviseren en afhankelijk van de situatie mede het beleid bepalen: marktstrategen, logistiek managers, financials, HRM managers etc. Soms maakt Delta Impact gebruik van studenten van de Hogeschool met name wanneer marktonderzoekgegevens niet voorhanden zijn en toch benodigd zijn voor het nemen van een ingrijpende beslissing. Studenten zijn, mits goed aangestuurd veel goedkoper dan marktonderzoekbureaus.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen directie/partner van Delta Impact en de ingezette manager(s) over de voortgang. Deze fungeert ook als klankbord.

Financiering
Veranderingsprocessen kosten doorgaans geld. Zowel afvloeiingen als investeringen in proces- en informatietechnologie, marketing en kennis en opleiding van eigen personeel zijn kostbare zaken. Toch is het nodig om door dit kostbare dal te gaan alvorens de weg naar boven weer te kunnen inzetten.

Desgewenst kan Impact & Capital Network ervoor zorgdragen dat de benodigde middelen bancair worden gefinancierd. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn kan zij via haar netwerk van informal investors bemiddelen in aanvullende geldleningen.

Honorarium
De eerste oriënterende gesprekken zijn kosteloos.
Voor de daaropvolgende onderzoeksfase, uitmondend in een plan van aanpak, dat zich uitstrekt van 1 tot 3 dagen wordt vooraf een vast bedrag afgesproken. Dit zal liggen tussen de € 2.500 en € 5.000. Overeengekomen kan worden dat Delta Impact deels risico draagt in deze kosten. Zodra de feitelijke werkzaamheden met inzet van manager(s) worden ingezet bent u alleen dag(deel)vergoeding voor hen verschuldigd. In die dagvergoedingen is de coördinatiefee voor Delta Impact begrepen. Overeengekomen kan worden de (direct verschuldigde) dagvergoeding te reduceren, waarvoor in de plaats een succesfee wordt gesteld, te bepalen volgens vooraf overeen te komen afspraken. Zo is Delta Impact ook economisch betrokken.